Quy chế (sửa đổi) xét chọn Giải thưởng Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế (sửa đổi) xét chọn Giải thưởng Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh

(được ban hành kèm theo quyết đinh số 71/QĐ-HKTS ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Hội Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh)

 1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

–        Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt qua Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2015;

–       Căn cứ Chương trình hoạt động của Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ VII (2015 – 2020);

–       Căn cứ chương trình hành động 45-CTHĐ/TU ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”;

–        Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh lần 6 khóa VII ngày 06 tháng 01 năm 2017;

 

 1. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA

Giải thưởng Văn học – nghệ thuật ngành Kiến trúc Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh (được gọi tắt là: Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh) do Hội kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh thành lập hướng tới các mục đích sau:

 • -Tạo động lực cho các kiến trúc sư đẩy mạnh hoạt động sáng tác và nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời cũng là sự định hướng cho sáng tác kiến trúc. Qua đó, kiến trúc sư nhận rõ hơn trách nhiệm đối với bộ mặt kiến trúc của cả nước nói chung, của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
 • – Tìm tòi, phát hiện các công trình kiến trúc có giá trị của kiến trúc sư
 • –     Nâng cao vai trò và vị trí của kiến trúc sư trong đời sống kiến trúc, giới thiệu và quảng bá rộng rãi đến công chúng những thành tựu về kiến trúc do các kiến trúc sư thực hiện.
 • – Phát huy sự sáng tạo trong sáng tác kiến trúc, ứng dụng các vật liệu mới, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật cao trong sáng tác kiến trúc, sự tìm tòi các giải pháp thích dụng và kinh tế, sự phát triển tư duy và nhận thức thẩm mỹ ngày càng cao của kiến trúc sư .
 • -Đánh giá đúng và trân trọng đối với những đóng góp có giá trị về mặt thẩm mỹ, kinh tế và văn hóa của kiến trúc sư cho sự phát triển chung của xã hội.
 • – Phát huy trí tuệ và tài năng của kiến trúc sư để xây dựng ngành kiến trúc đô thị thành phố Hồ Chí Minh, vừa thể hiện được đặc điểm địa phương, vừa mang tính hiện đại và dân tộc, góp phần thiết thực vào công cuộc xây dựng một nền kiến trúc thực sự “tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, tiêu chuẩn, điều kiện quy trình và thủ tục xét tặng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Tên Giải thưởng:

      Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật ngành Kiến trúc Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức định kỳ 02 năm một lần được gọi tắt là Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Nguyên tắc và phương thức xét chọn giải thưởng

 1. Việc xét tặng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện dựa trên cơ sở đánh giá chất lượng và giá trị của tác phẩm, công trình theo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, khách quan và đặt trong tổng thể chung của tình hình sáng tác kiến trúc tại Thành phố, đảm bảo sự cân đối, hài hòa giữa các thể loại tác phẩm, công trình xét thưởng để vinh danh những tác phẩm, công trình có chất lượng, mang giá trị tư tưởng và nghệ thuật theo tiêu chuẩn quy định.
 2. Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức xét tặng hai năm một lần và tính theo những năm lẻ bắt đầu từ năm 2017 và tiếp theo là năm 2019 trong giai đoạn từ năm 2017 – 2020 cho các tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm, công trình sáng tác kiến trúc được sáng tác, thực hiện thi công và nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng trước hạn nộp hồ sơ. Lễ trao giải sẽ được tổ chức chậm nhất trong tháng 01 của năm kế tiếp.

Điều 4. Phạm vi giải thưởng

Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh là giải thưởng có phạm vi cả nước, được tổ chức xét chọn, trao giải định kỳ 02 năm 1 lần (vào những năm lẻ), đối với các thể loại công trình, tác phẩm sau:

 1. Kiến trúc nhà ở:

A1. Nhà ở đơn lập

A2. Nhà ở tổ hợp

 1. Công trình công cộng:

B1. Công trình thương mại/ trụ sở

B2. Công trình khách sạn, nghỉ dưỡng

B3. Trường học/ bệnh viện

B4. Công trình Thể thao – Văn hóa / Tôn giáo – Tín ngưỡng

B5. Công trình đặc biệt (sân bay, nhà ga, cầu…)

B6. Công trình bảo tồn, tôn tạo

 1. Công trình công nghiệp
 2. Thiết kế nội – ngoại thất
 3. Đồ án quy hoạch xây dựng; Thiết kế đô thị, Thiết kế cảnh quan
 4. Các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình

Điều 5. Đối tượng dự giải

5.1 Tác giả là công dân Việt Nam và là Hội viên Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh có tác phẩm, công trình ở trong và ngoài nước hoặc;

5.2 Tác giả Kiến trúc sư là công dân Việt Nam nhưng chưa là hội viên cũng được quyền tham dự Giải nhưng các tác phẩm, công trình phải được thực hiện xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

 • -Tác giả dự giải không tham gia Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và không phải thành viên gia đình trực hệ (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh chị em ruột) của ủy viên Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh.
 • -Tác giả dự giải không tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, Tổ Thư ký – Kỹ thuật.
 • -Tác phẩm /Công trình chưa tham gia Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia và các Giải thưởng khác trong nước lần nào.
 • – Mỗi tác giả/ nhóm tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi khác nhau.

Chương II

TIÊU CHÍ XÉT GIẢI

Điều 6. Tiêu chí xét giải

6.1. Tác phẩm/ Công trình kiến trúc (thể loại A, B, C, D): đã được xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng trước hạn nộp hồ sơ dự giải.

 1. Ý tưởng sáng tạo; giải pháp mới, hướng tới tương lai; tạo hình kiến trúc tốt.
 2. Giải quyết tốt dây chuyền công năng cũng như mối quan hệ giữa công trình kiến trúc với cảnh quan môi trường.
 3. Có ý nghĩa văn hóa, xã hội và tính nhân văn.
 4. Hướng đến tính bền vững.
 5. Sử dụng vật liệu, công nghệ tiên tiến, hiệu quả.
 6. Công trình Kiến trúc xanh – theo tiêu chí kiến trúc xanh

6.2. Tác phẩm là đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị, cảnh quan (thể loại E): đã thực thi hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước hạn nộp hồ sơ dự giải.

 1. Ý tưởng sáng tạo, hướng tới tương lai trong thiết kế không gian đô thị và nông thôn; trong khai thác địa hình, cảnh quan và đặc thù văn hóa xã hội của địa điểm lập quy hoạch, thiết kế đô thị và cảnh quan.
 2.     Giải pháp tổ chức không gian đô thị và cảnh quan đảm bảo tốt môi trường sống và làm việc cho con người.
 3. Không gian đô thị và cảnh quan có ý nghĩa văn hóa, xã hội và tính nhân văn.
 4. Hướng tới phát triển bền vững, có giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

6.3. Các công trình nghiên cứu lý luận phê bình (thể loại F)

 1. Có tính khoa học, cung cấp kiến thức và cập nhật các thông tin về văn hóa kiến trúc.
 2. Góp phần mở rộng và nâng cao trình độ nghề nghiệp cho kiến trúc sư và phổ cập kiến thức về nghệ thuật kiến trúc trong cộng đồng.
 3. Khuyến khích các sáng tác kiến trúc theo định hướng tiến bộ.
 4.   Phản biện kiến trúc trên tinh thần xây dựng, đóng góp vào sự phát triển lành mạnh của nền kiến trúc.

Điều 7. Giải thưởng

 1. 01 Giải đặc biệt: cho tác phẩm, công trình có tính đột phá đặc biệt về nghệ thuật kiến trúc, có tính xã hội và nhân văn sâu sắc trong số các tác phẩm xuất sắc nhất.

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 60.000.000 đ

 1. Giải thưởng theo thể loại (A+B+C+D+E+F)
 1. Công trình Nhà ở:
 2. 01 Giải Vàng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Vàng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 50.000.000 đ

 1. 01 Giải Bạc

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Bạc Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 30.000.000 đ

 1. 01 Giải Đồng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 20.000.000 đ

 1. Công trình công cộng:
 2. 02 Giải Vàng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Vàng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 50.000.000 đ

 1. 02 Giải Bạc

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Bạc Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 30.000.000 đ

 1. 02 Giải Đồng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 20.000.000 đ

 1. Công trình công nghiệp:
 2. 01 Giải Vàng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Vàng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 40.000.000 đ

 1. 01 Giải Bạc

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Bạc Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 20.000.000 đ

 1. 01 Giải Đồng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 10.000.000 đ

 1. Thiết kế nội, ngoại thất công trình:
 2. 01 Giải Vàng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Vàng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 40.000.000 đ

 1. 01 Giải Bạc

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Bạc Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 20.000.000 đ

 1. 01 Giải Đồng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 10.000.000 đ

 1. Đồ án quy hoạch xây dựng; thiết kế đô thị, cảnh quan:
 2. 01 Giải Vàng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Vàng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 50.000.000 đ

 1. 01 Giải Bạc

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Bạc Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 30.000.000 đ

 1. 01 Giải Đồng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 20.000.000 đ

 1. Các công trình nghiên cứu lý luận, phê bình:
  1. 01 Giải Vàng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Vàng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 40.000.000 đ

 1. 01 Giải Bạc

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Bạc Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 20.000.000 đ

 1. 01 Giải Đồng

+ Bằng chứng nhận của Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Cúp Đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

+ Tiền thưởng: 10.000.000 đ

 1. Bằng khen “Kiến trúc sư Trẻ tiêu biểu” dành cho kiến trúc sư dưới 35 tuổi đạt giải Vàng hoặc Bạc: 10.000.000 đ/ Bằng khen: 01 giải
 2. Ghi chú: các công trình đạt giải thưởng ở các thể loại A, B, C nếu đạt tiêu chí kiến trúc xanh sẽ được tặng thêm:
  1. 01 Giải cho công trình đạt Giải Đặc biệt:   20.000.000 đ
  2. 01 Giải cho công trình đạt Giải Vàng:       15.000.000 đ
  3. 01 Giải cho công trình đạt Giải Bạc:         10.000.000 đ
  4. 01 Giải cho công trình đạt giải đồng:          5.000.000đ

Tất cả các tác phẩm/ tác giả đạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông của Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh và triển lãm.

Chương III

TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 8. Phương thức tuyển chọn:

Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức định kỳ 02 năm một lần, kỳ thứ nhất được tổ chức năm 2017.

Thủ tục và hồ sơ dự giải đơn giản, gọn nhẹ ít tốn kém cho đơn vị/người có công trình kiến trúc dự thi:

Tổ chức kỳ giải thưởng qua 02 bước

Bước 1 : Vòng sơ tuyển

 • Các tác giả gởi bằng file mềm một số hình ảnh về tác phẩm, công trình tham dự giải và 01 bản tóm tắt thuyết minh ý tưởng thiết kế và các tính năng nổi bật của tác phẩm, công trình.
 • File gởi về địa chỉ vanphonghoiktstp@gmail.com trước 30 ngày đối với hạn chót của ngày nộp hồ sơ chính thức (30/10) để Hội đồng xem xét đưa vào vòng xét chọn

Bước 2 : Vòng xét chọn

 • Các tác phẩm, công trình được chọn đưa vào vòng xét chọn sẽ được BTC thông báo đến các tác giả để làm hồ sơ chính thức và nộp theo Quy định của Giải
 • Các tác phẩm, công trình vào vòng xét chọn sẽ được trưng bày triển lãm, giới thiệu trên website của Hội tại địa chỉ www.hoiktstphcm.com và in trong Kỷ yếu Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh của mỗi kỳ Giải thưởng.

Điều 9. Ban tổ chức và Hội đồng chấm giải:

Danh sách thành viên Hội đồng chấm giải mỗi kỳ do Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Thành phố ra quyết định thành lập.

Ban tổ chức là các thành viên Ban chấp hành và Văn phòng Hội Kiến trúc sư Thành phố.

Trong quá trình thực hiện, và sau quá trình tổ chức giải, cũng như khi có phát sinh các vấn đề mới, Ban tổ chức và Hội đồng chấm giải của Hội là đơn vị báo cáo Ban chấp hành và Hội đồng kiến trúc Hội Kiến trúc sư Thành phố xem xét để điều chỉnh.

Chi tiết về cơ cấu, trách nhiệm và quyền hạn của Ban tổ chức và Hội đồng chấm giải được trình bày chi tiết trong quy chế của mỗi kỳ chấm giải.

Điều 10. Kinh phí hoạt động của giải thưởng:

Giải thưởng kiến trúc thành phố được sử dụng kinh phí từ nguồn Ngân sách Nhà nước cấp theo định kỳ tổ chức 2 năm/lần.

Vào trước mỗi kỳ Giải thưởng, Ban tổ chức lập bảng dự trù kinh phí cho toàn bộ các hoạt động của Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh trình Sở Tài chính bố trí kinh phí.

Thực hiện công khai tài chính theo quy định tại Thông tư số 21/2005/TT-BTC ngày 22/3/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị  dự toán ngân sách Nhà nước và các tổ chức được ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Thực hiện việc tự kiểm tra tài chính, kế toán tại đơn vị theo quy định tại Luật Kế toán, quyết định số 67/2004/QQĐ-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại cơ quan, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.

Việc thu chi tài chính trong việc tổ chức Giải thưởng Kiến trúc phải có đủ chứng từ kế toán theo quy định hiện hành về tài chánh của Nhà nước.

Các thành viên của Ban tổ chức và Hội đồng tuyển chọn, Hội đồng kỹ thuật, nhân viên phục vụ được hỗ trợ kinh phí theo dự trù kinh phí được phê duyệt. 

Chương IV

HỒ SƠ DỰ THI VÀ TỔ CHỨC TIẾP NHẬN

Điều 11. Tổ chức tiếp nhận hồ sơ dự giải và trao giải

 1. Hội Kiến trúc sư sẽ thông báo Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm xét giải thưởng (và thông báo 3 lần trong năm).
 2. Các kiến trúc sư hội viên và các tổ chức thiết kế nộp hồ sơ dự giải trước ngày 30 tháng 11 của năm tham dự Giải thưởng (năm lẻ).
 3. Hồ sơ dự giải thưởng nộp trực tiếp tại Trụ sở Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh – 88 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa kao, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
 4. Thời gian chấm giải trong tháng 12 của năm tham dự Giải thưởng.
 5. Thời gian trao giải thưởng chậm nhất trong tháng 01 của năm kế tiếp.

Điều 12. Hồ sơ tác phẩm dự Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

 • 1. Tác phẩm / Công trình kiến trúc (thể loại A, B, C, D)

1) Hồ sơ dự thi đóng quyển khổ A3 bao gồm phần (a) và (b):

 1. a) Thuyết minh:

–     Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ thiết kế và môi cảnh xung quanh.

–     Miêu tả công trình, ý tưởng thiết kế .

–     Các thông tin cần thiết khác:

+ Tên công trình

+ Chủ đầu tư/ địa chỉ & điện thoại liên hệ

+ Năm thiết kế; Năm hoàn thành xây dựng

+ Địa điểm xây dựng

+ Diện tích khu đất/ diện tích xây dựng

+ Tổng diện tích sàn/ diện tích sử dụng/ diện tích lưu thông

+ Công nghệ chính sử dụng trong thiết kế và thi công

+ Các vật liệu chính

+ Các đặc điểm nổi trội khác của công trình: (nếu có)

+ Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có).

 1. b)  Các bản vẽ chính (khổ A3 – 29 x 41cm): có ghi rõ tỷ lệ và hướng Bắc.

–     Tóm tắt ý tưởng thiết kế.

–     Mặt bằng vị trí, mặt bằng tổng thể

–     Mặt bằng các tầng

–     Các mặt đứng và mặt cắt tiêu biểu

–     Phối cảnh công trình

–     Tối thiểu 5 ảnh màu cỡ A4 chụp công trình thực tế có ghi chú cụ thể.

Ghi chú: riêng tiêu chí công trình kiến trúc xanh phải đưa vào bản thuyết minh các tiêu chí đạt được theo tiêu chí kiến trúc xanh của Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

*    Lưu ý: các hồ sơ, bản vẽ không ghi tên tác giả hoặc tập thể tác giả.

2) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, nội dung gồm:

 1. c) CD chứa các nội dung đồ án thiết kế định dạng file PDF, ảnh chụp công trình, file Power point rút gọn (trình chiếu) và bản đăng ký dự giải, chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả.
 2. d) Ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm.
 3. e) 1 bản đăng ký tham dự Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (theo mẫu đính kèm)
 • 2. Tác phẩm Quy hoạch và Thiết kế đô thị, cảnh quan (thể loại E)

1) Hồ sơ dự thi đóng quyển khổ A3 hoặc lớn hơn bao gồm phần (a) và (b):

 1. a) Thuyết minh: Chủ yếu nêu ý tưởng sáng tác và các giải pháp chính của tác phẩm cùng với các thông tin:

–     Tên tác phẩm, địa điểm.

–     Năm thiết kế/ Năm phê duyệt hoặc hoàn thành.

–     Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có).

–     Các yếu tố liên quan (nếu có).

 1. b) Các bản vẽ (khổ A3 – 29 x 41cm hoặc lớn hơn) gồm:

–     Bản đồ phân tích, đánh giá hiện trạng.

–     Sơ đồ ý tưởng không gian.

–     Quy hoạch không gian tổng thể hoặc quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, bản vẽ tổ chức kiến trúc cảnh quan (tiêu chí kiến trúc xanh).

–     Các bản vẽ và hình ảnh minh họa không gian quy hoạch, kiến trúc.

–     Sơ đồ hệ thống kỹ thuật hạ tầng (đối với thể loại E – Quy hoạch xây dựng), Giải pháp hạ tầng kỹ thuật và môi trường (đối với tiêu chí kiến trúc xanh).

2) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, nội dung gồm:

 1. CD chứa các nội dung đồ án thiết kế định dạng file PDF, chương trình Power point rút gọn (trình chiếu) và bản đăng ký dự giải, chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả.
 2. Ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm.
 3. 1 bản đăng ký tham dự Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (theo mẫu đính kèm).
 • 3. Ấn phẩm kiến trúc (thể loại F)
 1. Ấn phẩm dự thi (tối thiểu 2 bản gốc)
 2. Ảnh chân dung tác giả cỡ 4x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10x 15cm.
 3. 1 bản đăng ký tham dự Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh (theo mẫu đính kèm).

Điều 13. Thời hạn nộp hồ sơ dự Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

Các tác giả gửi trực tiếp cho Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 30 tháng 11  của năm tổ chức Giải thưởng.

Địa chỉ: Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh

                   88 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1                   

Thông tin và phiếu đăng ký tham dự Giải thưởng Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh có tại trang thông tin điện tử Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh: www.hoiktstphcm.com

Mọi thông tin cần thiết, xin liên hệ:

                  Văn phòng Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh

                  Điện thoại: 083.8291908

                  Email: vanphonghoiktstp@gmail.com

 

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Điều khoản thi hành

Ban tổ chức Giải thưởng, Hội đồng chấm giải, Văn phòng và Bộ phận kế toán Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy chế này.

Quy chế này có 05 chương 14 điều.

Quy chế này có hiệu lực thi hành sau khi có quyết định ban hành quy chế.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc sẽ tổ chức họp Ban chấp hành để bổ sung, điều chỉnh và sửa đổi cho phù hợp.

TM.HỘI KIẾN TRÚC SƯ TP.HCM

                   CHỦ TỊCH

                       (đã ký)

   KTS. NGUYỄN TRƯỜNG LƯU

Có thể bạn thích

Tin Tức 0 Comments

Kohler chính thức ra mắt Extol – bộ tủ kệ bếp phong cách vương quốc Anh

KTNĐ – Vừa qua, 19/05/2017, KOHLER – thương hiệu dẫn đầu thế giới về sản xuất thiết bị phòng tắm & bếp từ Mỹ – tiếp tục giới thiệu đến

Tin Tức 0 Comments

12,4ha hồ điều hòa – Giấc mơ xanh giữa lòng Hà Nội

KTNĐ – Đã từ lâu, nhà ven hồ luôn được coi là đặc quyền của giới nhà giàu Việt. Biệt thự bên hồ không chỉ có giá trị về thẩm

Tin Tức 0 Comments

Tính năng điều hòa cần phải có để đối phó mùa nóng 2018

KTNĐ – Để biến ngôi nhà của mình thành nơi ẩn náu hoàn hảo mùa nóng này, hãy chọn máy điều hòa không khí có những tính năng hiện đại,

0 Comments

Chưa có phản hồi nào!

You can be first to comment this post!